Újabb mérföldkő

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Habilitációs Bizottsága, kémiatudomány tudományágban habilitált doktori címet adományozott Dr. Csapó Edit egyetemi adjunktusnak

A Szegedi Tudományegyetem a 2022/2023-as tanévének tavaszi félévében, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjában megrendezett avató ünnepségen 17 habilitált doktor vehette át oklevelét június 30-án. Az ünnepségen Prof. Dr. Kónya Zoltán, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese, Prof. Dr. Vécsei László, az Egyetemi Doktori Tanács elnöke és Dr. Nemes Attila, az Egyetemi Habilitációs Bizottság titkára fogadta a habilitált doktorokat.


A habilitáció az egyetemi oktatók előadói képességének, valamint a tudományos teljesítményének, a vonatkozó kormányrendelet és egyetemi szabályzat által meghatározott módon történő megítélése és a habilitációs oklevél átadásával ezen képességek elismerése.

A befogadó egyetem a habilitáció révén ismeri el és bizonyítja, hogy oktatója a saját tudományága területén széleskörű és korszerű tudományos szakismerettel rendelkezik. Ismereteit és tudományos eredményeit szóban és írásban magas színvonalon, valamint idegen nyelven is át tudja adni a tudományos közösségnek. Emellett a habilitált oktató folyamatos, magas szintű és önálló oktatói tevékenységet folytat. A Szegedi Tudományegyetem habilitációs feltételei értelmében „tudományágban legalább nyolc féléven keresztül tartott tantárgyi (graduális vagy posztgraduális) egyetemi, főiskolai előadásokat olyan tantárgyból, melyből hallgatóit vizsgáztatta”. 

A habilitált doktor cím a habilitációs előadást követően a habilitációs bizottsága döntése alapján, az egyetem által kiadott oklevélben megjelölt tudományágra szól. A habilitált doktort az elismerés feljogosítja a tudományága körében önálló egyetemi előadások meghirdetésére.

Csapó Edit 2009-ben posztdoktor kutatóként csatlakozott a SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék MTA-SZTE Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoportjához. 2017-től a tanszék egyetemi adjunktusaként oktatási feladatai mellett a Nanohibrid Struktúrák Kutatócsoport (2017-2021), majd 2021. novemberétől a MTA-SZTE Lendület Nemesfém Nanoszerkezetek Kutatócsoport vezetője. Kutatói és oktatói munkája elismeréséül az akadémiai közösség Bolyai János Kutatási Ösztöndíjjal és Plakettel, valamint a LORÉAL-UNESCO Nőkért és a Tudományért díjjal, a Szegedi Tudományegyetem pedig Aranykréta díjával és az Év Fiatal Oktatója Elismerő Oklevelével jutalmazta meg. Témavezetésével eddig 13 alap és mester szakos vegyész- valamit gyógyszerészhallgató készítette el diplomamunkáját, emellett jelenlegi 4 PhD hallgatóján túl további három szerzett doktori fokozatot a Szegedi Tudományegyetem Kémia Doktori Iskolájában. Referált nemzetközi folyóiratban megjelent 85 szakcikke közül 35-öt levelező szerzőként jegyez, ezek összesített impakt faktora 400 feletti. Publikációit több mint ezerszer hivatkozták független szerzők, amelynek köszönhetően a tudományos teljesítmény mérését szolgáló H-indexe jelenleg 22.

Kutatócsoportunk minden tagja nevében szívből gratulálunk a habilitált doktori cím megszerzéséhez és sok sikert kívánunk a további munkához.